2020-07-23. Olvasási idő perc.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  1. Szolgáltató

Cégnév: Lupa Strand Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2011 Budakalász, Tó utca 1.

Cégjegyzékszám: 13 09 181872

Adószám: 25594746-2-13 továbbiakban: Lupa Strand

  1. Fogalom meghatározások

   2.1. Rendezvény(ek):

   Koncertek és egyéb rendezvények, melyekre a Lupa Strand webshopjában jegyeket értékesít.

2.2. Belépőjegy:

   A Rendezvényekre szóló értékesített belépőjegy

2.3. Jegyvásárló:

   Az a természetes vagy jogi személy, aki a Lupa Strand. által üzemeltetett on-line felületen keresztül valamely partner

Rendezvényére Belépőjegyet vásárol

2.4. Rendszer:

   A Lupa Strand által üzemeltetett on-line internetes jegyértékesítési rendszer

2.5. Szervező:

   A Lupa Strand által értékesített jegy rendezvényének szervezője és üzemeltetője

  1. Az ÁSZF hatálya

   3.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Rendszerben történő Belépőjegyek megvásárlásának feltételeit, valamint a Lupa Strand és a Jegyvásárlók között a Jegyvásárlásból és annak felhasználásából keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

   3.2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed az egyéb rendezvényszervezőre, a Jegyvásárlóra, a Belépőjegy birtokosára – amennyiben személye a Jegyvásárlótól eltér – valamint a Rendezvényen jogosulatlanul résztvevő személyekre.

   3.3. Jelen ÁSZF 2020. jünius 1. napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.

  1. Általános rendelkezések

   4.1. A Lupa Strand on-line internetes Rendszert üzemeltet a Belépőjegyek megvásárlásnak elősegítésére.

   4.2. A Jegyvásárló a Belépőjegy megvásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF tartalmát megismerte, az ÁSZF hatályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint Jegyvásárló hozzájárul, hogy adatait a Lupa Strand szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékben és módon kezelje.

   Általános szerződési feltételek

   4.3. A Lupa Strand tájékoztatja a Jegyvásárlót, és a Jegyvásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Lupa Strand jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása esetén a Lupa Strand a Jegyvásárlót a változások (www.lupabeach.com) oldalon történő közzététel útján értesíti. A módosítások a honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal lépnek hatályba.

4.4. Azon Belépőjegy birtokos, aki a birtokában lévő Belépőjegyhez nem jogszerűen jutott hozzá, a Belépőjegy felhasználásának megkísérlésével jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket magára nézve kötelezőnek ismeri el, azonban a jelen ÁSZF-ben foglalt jogosultságok nem illetik meg.

  1. Jogviszony jellege

   5.1. A Lupa Strand a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Belépőjegyet, amely jogviszony a Belépőjegy ellenértékének megfizetésével és Belépőjegy Jegyvásárló részére, a vásárlás során megadott e-mail címre történő megküldéssel válik teljesítetté. A Jegyvásárló – amennyiben a Belépőjegy az ő birtokában marad -, illetőleg a mindenkori, a Belépőjegyet jogszerűen birtokában tartó személy arra válik jogosulttá, hogy a Belépőjegy szerinti Rendezvényen részt vegyen.

   5.2. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy a Belépőjegy birtokosa – amennyiben személye a Jegyvásárlótól eltér – a Rendezvényen nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a Rendezvényen való részvétellel a Rendezvény befejezésénél korábbi időpontban felhagy. Az érvényes Belépőjeggyel nem rendelkező személy, illetve azon személy, aki a Belépőjegy birtokához jogszerűtlenül jutott hozzá, nem jogosult a Rendezvényen részt venni.

  1. Belépőjegy vásárlás menete, fizetés

   6.1. A Belépőjegyek megvásárlására a jegyek lupabeach.com weboldalon keresztül van lehetőség.

   6.2. A Rendezvény és a Belépőjegyek darabszámának megadásával, vásárlói kosárba helyezéssel történő kiválasztását, illetve az adatok megadását/regisztrációt követően a Fizetés gombra kattintva tudja a Jegyvásárló folytatni vásárlását. A fizetés pénzintézet által biztosított biztonságos online felületen keresztül történik. A Rendszerben foglalásra nincs lehetőség. A banki fizetés során esetlegesen felmerülő hibákért a Lupa Strand felelősséget nem vállal.

   6.3. A Belépőjegyeket a sikeres banki tranzakciót követően a vásárlás során megadott e-mail címre küldi meg a Lupa Strand az elektronikus számlával együtt. A hibásan megadott e-mail címekből fakadó károkért a Lupa Strand felelősséget nem vállal. Amennyiben a Belépőjegyet a vásárlást követő 24 órán belül nem kapja meg a Jegyvásárló, úgy a lupato@lupato.hu e-mail címen, áll módjában ezt jelezni.

   6.4. Amennyiben a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg Belépőjegyét, úgy azt a Lupa Strand a megadott e-mail címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. E körben a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége alá tartozik, hogy késedelem nélkül jelezze, ha a Belépőjegyet mégsem kapta meg.

   6.5. A Belépőjegyek otthon nyomtathatóak. A Belépőjegyek egyedi QR kóddal vannak ellátva. A Jegyvásárló felelőssége a Belépőjegy megőrzése, és Rendezvényre történő belépéskor annak felmutatása.

   6.6. A Belépőjegyek ára Rendezvényenként változik. A Belépőjegyek Rendszerben feltüntetett árai bruttó árak, azok az ÁFA összegét tartalmazzák.

   6.7. A Belépőjegyek kosárba helyezése nem kötelezi a Jegyvásárlót vásárlásra, a Jegyvásárló a megvásárolni nem kívánt Belépőjegyet a kosárból bármikor törölheti a fizetést megelőzően.

   6.8. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Lupa Strandon kívül álló okból megszakadhat. A Lupa Strand nem garantálja a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetve a Rendszerhez való hozzáférés folyamatos hibamentességét.

   6.9. Biztonsági vagy karbantartási okokból a Lupa Strand jogosult a Rendszer működését előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül szüneteltetni.

   6.10. A Lupa Strand csak a neki felróható szándékosságból vagy súlyosan gondatlanságból eredő károkért felel a Belépőjegy vásárlással kapcsolatosan, mely felelőssége nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

   6.11. A Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy a Lupa Strand nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely az online történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

  1. . Jegyvásárló adatai

   7.1. A Belépőjegyek nem nevesítettek, de a Jegyvásárló adatai a Rendszerben összekapcsolásra kerülnek a vásárolt Belépőjegy adataival.

   7.2. A Lupa Strand fenntartja magának a jogot, hogy a Jegyvásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

   7.3. Jegyvásárló kijelenti, hogy a Rendszerben megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Lupa Strand kizárja felelősségét a Jegyvásárló által tévesen, hibásan vagy hamisan megadott adatokból, illetve tévesen, hibásan vagy hamisan megadott e-mail címekből eredő károk vonatkozásában, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Jegyvásárlótól. A Lupa Strand a Jegyvásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Lupa Strand jogosult kétség esetén a Jegyvásárló valódiságát ellenőrizni.

   7.4. A Lupa Strand a Jegyvásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a jegyvásárlás kapcsán jogvita merülne fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.

   7.5. Amennyiben a Jegyvásárló feliratkozik a Lupa Strand hírlevelére, a Lupa Strand saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki, a Jegyvásárló ezen hírlevélről bármikor leiratkozhat.

   7.6. A Jegyvásárló a Belépőjegy megvásárlásával hozzájárul ahhoz, hogy a Lupa Strand az adatait továbbíthassa kapcsolt vállalkozásai részére.

   7.7. Lupa Strand a személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Ezen túlmenően bekövetkezett károkért a Lupa Strand felelősséget nem vállal.

  1. Elállás a szerződéstől

   8.1. A vásárlás a sikeres fizetés előtt bármikor megszakítható, azonban ezt követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 29. § (1) bek. l) pontja szerint elállási jog nem illeti meg, a Lupa Strandnak nem áll módjában a Belépőjegyet visszaváltani, a Belépőjegyet kicserélni, illetve a vásárlás értékét visszatéríteni.

   8.2. A Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy a Lupa Strand nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

  1. Belépőjegyre vonatkozó szabályok, rendezvényeken való részvétel szabályai

   9.1. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, úgy a Belépőjegy egyszeri belépésre jogosítja annak birtokosát. Egy Belépőjegy csak egyszer használható fel. A Rendezvényre azon személy jogosult belépni, aki az adott QR kóddal ellátott Belépőjegyet először mutatja fel a belépés során. A Belépőjegy akkor használható fel, ha azon a QR kód és a mellette található kód jól olvasható.

   9.2. A Lupa Strandnak nem kötelessége a Belépőjegyek nyomtatásáról, elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült Belépőjegyek pótlásáról gondoskodni.

   9.3. A Lupa Strand kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben a Rendezvényre történő beléptetés során felmerül annak gyanúja, hogy a Belépőjegy nem jogszerűen jutott annak birtokosához, vagy egynél többször kívánnák azt felhasználni, úgy a Belépőjegybirtokosától a Belépőjegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és a megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Belépőjegyet vételár-visszatérítés nélkül érvénytelenítse, a Rendezvényre történő belépést megtagadja.

   9.4. A Rendezvényt mindenki saját felelősségére látogathatja.

   9.5. A részvételi feltételeket, a Rendezvény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozása érdekében a szervező eltávolíthatja. Az ilyen okból történő eltávolítás esetén a Lupa Strandtól kártérítés nem követelhető.

   9.6. A Rendezvény elmaradásának esetén a Belépőjegyek visszaváltására, illetve a Rendezvény későbbi időpontban történő megtartására vonatkozó szabályokat a Rendezvény szervező házirendje tartalmazza.

   9.7. A Rendezvényre történő belépés és a Rendezvényen való tartózkodás további szabályait a szervező házirendje tartalmazza.

  1. Záró rendelkezések

   10.1. A Lupa Strand a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tehet.

   10.2. A Lupa Strand jogosult jelen ÁSZF körében alvállalkozót, egyéb közreműködőt igénybe venni.

   10.3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.